Renty

 • Czy fundusz emerytalny może mi udzielić pomocy, jeśli będę bezrobotny?

  Nie. Fundusze emerytalne nie wypłacają zasiłków dla bezrobotnych.

 • Czy mam prawo do zasiłku, jeśli ulegnę wypadkowi bądź poważnej chorobie?

  Jeśli ulegniesz wypadkowi bądź zachorujesz i ma to wpływ na twoją zdolność do pracy i spowoduje utratę dochodów, możesz mieć prawo do renty.

  Utrata zdolności do pracy powinna wynosić przynajmniej 50% (w niektórych funduszach 40%) i składki wpłacane były do funduszu od minimum 2 lata bądź dłużej.

  Przez pierwsze trzy lata bieże się pod uwagę połączenie wykonywanej pracy członka funduszu z wpłatami składek na dany fundusz.Następnie zdolność do wykonywania pracy na ogólnych stanowiskach oraz to, czy dana osoby może wrócić do pracy wykonywanej przed wypadkiem lub chorobą.W przypadku zdolności do pracy prawo do renty przepada.

  Fundusz emerytalny może wymagać od swojego członka, aby poddał się rehabilitacji zawodowej.Dotyczy to początku renty oraz ponownej oceny w późniejszym czasie.

 • Czy mogę także otrzymać rentę z funduszu emerytalnego, jeśli nie mogę pracować ze względu na chorobę członka rodziny?

  Nie.

 • Czy mogę także otrzymać rentę z ogólnego systemu ubezpieczeń?

  “Ogólny system ubezpieczeń także wypłaca renty. Więcej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Tryggingastofnun/TR, https://www.tr.is/pl  Przyznane renty z ogólnego systemu ubezpieczeń mogą mieć wpływ na wysokość należnych rent z funduszu emerytalnego. Przy obliczaniu prawa do renty bierze się pod uwagę, w jakim stopniu utrata zdolności do pracy wpłynęła na utratę dochodów, a także dochody, renty i zasiłki z systemu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych oraz ewentualne inne świadczenia gwarantowane przez umowy zbiorowe.”

 • Czy nasze dzieci otrzymają rentę w przypadku naszej poważnej choroby bądź wypadku?

  Tak. Wysokość renty rodzinnej należącej się dzieciom ogólnie nie zależy od wysokości dochodów członka funduszu emerytalnego. Kwota renty ulega zmianie zgodnie ze wskaźnikiem cen artykułów konsumpcyjnych. Jeśli osoba należąca do funduszu otrzymuje rentę, to jej suma z rentą rodzinną nie może ona być wyższa niż dochody, które dana osoba uzyskiwałaby, gdyby nie utraciła zdolności do pracy.

 • Czy zostanie mi wypłacona renta, jeśli w przypadku utraty zdolności do pracy nie utracę dochodów?

  Nie, warunkiem przyznania renty jest realna utrata dochodów spowodowana wypadkiem bądź długą chorobą. Przy obliczaniu stopnia utraty dochodów bierze się pod uwagę uzyskiwane dochody, renty i zasiłki z systemu ubezpieczeń społecznych i funduszy emerytalnych, a także zasiłki gwarantowane przez umowy zbiorowe.

 • Jak długo wypłacana jest renta z funduszu emerytalnego?

  Renta wypłacana jest do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego i wtedy zmieniona zostaje na emeryturę. Prawo do renty można jednak utracić, jeśli osoba, której została ona przyznana na nowo odzyska zdolność do pracy lub też nie obniżona zdolność do pracy nie powoduje utraty dochodów.

 • Jak wysoką rentę mogę otrzymać w chwili, jeśli nie mogę pracować z powodu choroby lub wypadku?

  Wysokość renty zależy od praw, jakie członek uzyskał w danym funduszu emerytalnym. Czynni członkowie funduszu zyskują dodatkowe prawa oparte na wpłatach, które byliby w stanie uiszczać aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

  Prawa, które członek funduszu emerytalnego zyskuje dodatkowo nazywane są uprawnieniami prognozowanymi.Aby nabyć takie prawo każdy członek powinien wpłacać składki przez trzy lata w ostatnich czterech latach, z tego conajmniej przez sześć miesięcy w ostatnich dwunastu miesiącach przed rentą.

   Aby otrzymać uprawnienia prognozowane, utrata zdolności do pracy nie może wynikać z nadużywania alkoholu, leków bądź narkotyków – w przypadku powyższego, wysokość renty obliczana jest na podstawie praw zdobytych w funduszu.