Uprawnienia

 • Czy członkostwo w funduszu emerytalnym gwarantuje jakieś dodatkowe prawa oprócz prawa do emerytury?

  Większość funduszy emerytalnych udziela swym członkom korzystnych pożyczek hipotecznych. Warunki i zasady udzielania pożyczek mogą być różne w zależności od funduszu.. Pożyczki udzielane przez fundusze są najczęściej waloryzowane zgodnie z indeksem cen artykułów konsumpcyjnych.

 • Czy fundusz emerytalny gwarantuje mi jakąś minimalną wysokość emerytury?

  Wysokość emerytury zależy od wpłacanych do funduszu składek. Zgodnie z prawem fundusze emerytalne zobowiązane są do zapewnienia minimum emerytalnego. Wynosi ono minimum 56% z tych zarobków, według których obliczane i płacone są składki emerytalne, pod warunkiem że składki płacone są przez 40 lat. To samo dotyczy również prawa do renty inwalidzkiej, zaś renta rodzinna powinna wynosić co najmniej 50% minimalnego emerytalnego. Renta rodzinna wypłacana dzieciom, zazwyczaj jest stałą kwotą i nie zależy od wysokości zarobków członka funduszu emerytalnego. Wiele funduszy emerytalnych zapewnia większe prawa niż te, które są zagwarantowane w minimum ubezpieczeniowym, określonym przez przepisy prawne. Dotyczy to zarówno ogólnych funduszy emerytalnych jak i tych dodatkowych imiennych.

 • Czy mogę utracić jakieś uprawnienia przy przeprowadzce do innego kraju?

  Prawo do tak zwanej renty prognozowanej oraz zasiłków rodzinnych na dzieci wygasa po roku od wyjazdu z kraju. Jeśli członek funduszu nabył prawa do renty prognozowanej w momencie wyjazdu, to prawo to uaktywnia się ponownie po sześciu miesiącach od ponownego rozpoczęcia wpłat do funduszu.

 • Czy można przenieść uprawnienia pomiędzy funduszami w momencie przejścia na emeryturę?

  Uprawnienie emerytalne nie są przenoszone pomiędzy funduszami. Fundusze emerytalne mają określone reguły dotyczące kontaktów pomiędzy sobą. W chwili przejścia na emeryturę wystarczy wysłać podanie do tego funduszu emerytalnego, do którego ostatnio odprowadzaliśmy składki, a ten zajmie się przesłaniem podania do pozostałych funduszy.

 • Czy reguły i prawa różnią się między funduszami emerytalnymi?

  Prawa są różne w zależności od funduszu. Ustawa o funduszach emerytalnych określa, jakie powinno być minimum ubezpieczeniowe funduszy. Większość funduszy emerytalnych ma swoje strony internetowe, na których można znaleźć informacje dotyczące praw, które można uzyskać w danym funduszu. Najdokładniejsze informacje zawarte są w statucie danego funduszu.

 • Czy wypłaty z funduszu emerytalnego są waloryzowane?

  Tak, wypłaty z funduszy emerytalnych są waloryzowane. W większości funduszy emerytalnych wysokość wypłat zmienia się zgodnie ze zmianami indeksu cen artykułów konsumpcyjnych. W niektórych funduszach emerytalnych wypłaty rosną zgodnie ze wzrostem płac.

 • Jeżeli płaciłem składki do więcej niż jednego funduszu, to czy mogę uzyskać informacje na temat należnych mi praw w jednym miejscu?

  Tak, możesz skontaktować się z którymkolwiek funduszem, do którego kiedyś płaciłeś i otrzymać dostęp do portalu funduszy emerytalnych, gdzie uzyskasz informacje o tym, do jakich funduszy płaciłeś i jakich uprawnień w każdym z nich nabyłeś. Informacje te uzyskać też można na portalu emerytalnym „Lífeyrisgátt“, który udostępnia informacje o wszystkich funduszach ogólnych, zaś dostęp do niego zapewnia ta sama nazwa użytkownika i hasło, co w konkretnym funduszu.

  Gdy zbliża się termin przejścia na emeryturę, wystarczy złożyć podanie tylko w jednym funduszu, zazwyczaj jest to fundusz do którego ostatnio wpłacałeś składki. Podanie zostanie przekazane do pozostałych funduszy. Obowiązuje porozumienie dotyczące kontaktów pomiędzy funduszami emerytalnymi, między innymi o przekazywaniu informacji o wpłacanych składkach.

 • Do czego mam prawo wpłacając składki na fundusz emerytalny?

  Wpłacając składki na fundusz emerytalny nabywamy praw do:

  -          Emerytury dlo końca życia

  -          Renty chorobowej w przypadku poważnej choroby lub wypadku

  -          Renty chorobowej w przypadku śmierci  małżonka. Najczęściej jest to renta tym czasowa na okres od 3 do 5 lat, niektóre fundusze wypłacają rentę do końca życia

  -          Renta na dzieci w przypadku choroby lub śmierci rodzica (członka funduszu)

  Głównym zadaniem funduszy emerytalnych jest wypłacanie emerytury do końca życia. W starszych latach emerytura jest głównym dochodem, dlatego więc składki na fundusz są b ardzo ważne.