Ársreikningabók lífeyrissjóða 2021

Ársreikningabók lífeyrissjóða 2021

Lífeyrissparnaður Íslendinga um 7.000 milljarðar króna

Seðlabanki Íslands sendi frá sér samantekt úr ársreikningum lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar fyrir árið 2021 þann 9. júní sl. Þar kemur fram að lífeyriseignir landsmanna hafi vaxið mikið á árinu og að íslenska lífeyrissjóðakerfið sé nú það stærsta innan OECD sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (VLF), eða um 219%. Danmörk og Holland fylgja á hæla Íslands með lífeyriseignir upp á 210% af VLF. 

Hrein raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða var 10,7% á árinu og er þetta þriðja árið í röð sem sjóðirnir skila raunávöxtun langt umfram viðmiðunarávöxtun skuldbindinga. Þó ber að hafa í huga að lífeyrissparnaður er langtímasparnaður og síðastliðin 10 ár hefur hrein raunávöxtun samtryggingardeilda lífeyrissjóða verið 6,7% að meðaltali.

Á árinu 2021 störfuðu 21 lífeyrissjóður í 25 samtryggingardeildum og af þeim buðu 13 sjóðir upp á séreignarsparnað í 45 deildum.

Eignir lífeyrissjóða við árslok 2021 voru um 6.738 milljarðar kr.: Eignir samtryggingardeilda 6.032 milljarðar kr., jukust um 17,6% milli ára og séreignarsparnaður í vörslu sjóðanna 706 milljarðar kr., með um 18,9% aukningu milli ára. Lífeyriseignir landsmanna jukust því umtalsvert á árinu sem leið.

Sjóðstreymi, lífeyrisgreiðslur og iðgjöld

Iðgjöld í lífeyrissjóði námu 297 milljörðum kr. á árinu og jukust um 9% frá fyrra ári. Lífeyrisgreiðslur frá lífeyrissjóðum námu rúmlega 206 milljörðum kr. og skiptust upp í eftirfarandi flokka: Samtryggingar-ellilífeyrir 144 ma.kr, örorkulífeyrir 25 ma.kr og maka- og barnalífeyrir 16 ma.kr. Lífeyrisgreiðslur úr séreignardeildum lífeyrissjóða námu 20,6 ma.kr á árinu. Í heildina jukust lífeyrisgreiðslur um 10% frá fyrra ári. 

Lífeyrissjóðir eru umfangsmiklir fjárfestar í íslensku efnahagslífi og samkvæmt sjóðstreymi keyptu sjóðirnir skuldabréf fyrir um 456 ma.kr og hlutabréf fyrir 479 ma.kr. á árinu. Bein og óbein fjárfestingargjöld eru stór útgjaldaliður lífeyrissjóða og námu þau 0,34% sem hlutfall af heildareignum en skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var 0,15%. Hlutdeild erlendra eigna var 38% af heildareignum í lok árs 2021.

Breytingar á tryggingafræðilegu mati

Undir lok síðasta árs voru nýjar töflur fyrir dánar- og lífslíkur birtar af fjármála- og efnahagsráðuneytinu en með þeim er gert ráð fyrir að dánartíðni haldi áfram að lækka í framtíðinni. Tryggingafræðileg staða samtryggingardeilda lífeyrissjóða var metin út frá þessum breyttu forsendum við árslok 2021 sem hafði neikvæð áhrif á áfallna stöðu sjóðanna. Góð ávöxtun undanfarin ár hefur þó gert það að verkum að margir sjóðir hafa verið í stakk búnir til að auka réttindi sjóðfélaga á árinu. Litið til framtíðar munu lífeyrissjóðir þurfa að gera breytingar á réttindatöflum til að tryggja jafnvægi milli eigna og skuldbindinga sinna.

Samantekt frá Seðlabanka Íslands

Á Lífeyrismál.is má sjá helstu hagtölur lífeyrissjóða undir Tölur og gögn.