Ellilífeyrir

Lífeyrissjóðirnir greiða ellilífeyri til æviloka. Ellilífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði annars vegar og séreignarsjóði hins vegar. Fjárhæð ellilífeyris ræðst af þeim iðgjöldum sem sjóðfélagi greiðir í sjóðinn á starfsævinni og af afkomu sjóðsins.

Ellilífeyrir úr samtryggingarsjóði er borgaður út mánaðarlega með jöfnum greiðslum.

 • Hver er munurinn á ellilífeyri úr almannatryggingakerfinu og lífeyrissjóðum?

  Réttindi þín í lífeyrissjóðum miðast við þau iðgjöld sem þú hefur greitt til þeirra á starfsævinni.

  Almannatryggingakerfið tryggir öllum lágmarkslífeyri, einnig þegar lítið eða ekkert hefur verið greitt í lífeyrissjóð.

  Öllum starfandi einstaklingum er skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði og greiða til hans ákveðinn hundraðshluta af launum sínum. Launagreiðendur greiða mótframlag í þessa sjóði fyrir hvern starfsmann.

  Ef einstaklingur hefur ekki verið á vinnumarkaði og þar af leiðandi greitt mjög lítið eða ekki neitt í lífeyrissjóð, hleypur almannatryggingakerfið undir bagga með hærri greiðslum.

  Nánari upplýsingar um almannatryggingar má finna á vef Tryggingastofnunar ríkisins

 • Hvenær get ég byrjað að taka út ellilífeyri úr lífeyrissjóði?

  Það er nokkuð breytilegt eftir sjóðum en almenna reglan er að hægt sé að hefja töku ellilífeyris á aldrinum 62 til 70 ára. Ellilífeyrir er greiddur út mánaðarlega með jöfnum greiðslum til æviloka. Viðmiðunaraldurinn er ekki sá sami hjá öllum lífeyrissjóðum en flestir miða við 67 ára aldur.

  Hægt er að flýta eða fresta töku ellilífeyris, oftast frá 62 ára aldri og hjá nokkrum sjóðum eru engin efri aldursmörk á því, hversu lengi er hægt að fresta töku ellilífeyris. Mánaðarlegar greiðslur lækka eða hækka í samræmi við flýtingu eða frestun á töku lífeyrisins. Ef sjóðfélagi flýtir töku ellilífeyris fær hann lægri lífeyri á mánuði, en í lengri tíma og ef hann seinkar töku ellilífeyris fær hann hærri greiðslur mánaðarlega í skemmri tíma.

  Það ræðst af því hvað sjóðfélaginn lifir lengi hvort hann hagnast eða tapar á þeirri ákvörðun sinni að taka lífeyrinn fyrr eða seinna.

 • Þarf ég að sækja um ellilífeyri?

  Já, það þarf að sækja um ellilífeyri hjá lífeyrissjóðunum. Ef sjóðfélagi á rétt á lífeyri er nægjanlegt að sækja um lífeyri til þess sjóðs sem greitt var til síðast eða hjá þeim sjóði, sem sjóðfélaginn á mest réttindi hjá. Sjóðurinn mun þá senda umsóknina áfram til annarra sjóða.

 • Fæ ég ellilífeyri úr almannatryggingakerfinu þótt ég hafi aflað mér réttinda í lífeyrissjóðum?

  Greiðslur frá lífeyrissjóðum geta haft áhrif á réttindi almannatrygginga. Samspil almannatryggingakerfisins og lífeyrissjóðanna getur verið talsvert flókið, þar sem lífeyrisgreiðslur, tekjur maka og fjármagnstekjur geta skert greiðslur almannatrygginga.

  Nánari upplýsingar um réttindi almannatryggingakerfisins má finna á vef Tryggingastofnunar ríkisins.

 • Er hægt að skipta ellilífeyrissréttindum milli hjóna og sambúðarfólks?

  Já, það er hægt samkvæmt ákveðnum reglum. Skipting ellilífeyrisréttindanna tekur til þeirra sem eru eða hafa verið í hjúskap eða óvígðri sambúð. Skipting ellilífeyrisréttinda skal fela í sér gagnkvæma skiptingu sem skal vera jöfn, þ.e.a.s. hvort hjóna eða sambúðarfólks skal veita hinu sama hlutfall réttinda sinna. Þess vegna þurfa báðir aðilar að skipta ellilífeyrisréttindum sínum.

  Heimilt er að framselja til makans allt að helmingi ellilífeyrisréttinda.

 • Hafa fjármagnstekjur áhrif á upphæð ellilífeyris úr lífeyrissjóðum?

  Nei. Þau réttindi sem þú ávinnur þér með greiðslum í lífeyrissjóði minnka ekki þótt þú hafir aðrar tekjur við starfslok, t.d. launa-, fjármagns- eða leigutekjur. Við ákvörðun um greiðslu ellilífeyris úr almannatryggingakerfinu skipta allar tekjur máli, líka greiðslur úr lífeyrissjóðum.

  Ellilífeyrir lífeyrissjóða getur lækkað greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins.

 • Hafa tekjur maka áhrif á upphæð ellilífeyris úr lífeyrissjóðum?

  Nei, eingöngu er miðað við inngreiðslur sjóðfélaga í lífeyrissjóði.